Escritura muro negro, 1977

Escritura muro negro | Guggenheim Bilbao Museoa